Shido Docs
Search
K

SHIDO Token

Shido Token Full Tokenomics
Tokenomics $SHIDO Erc20 Max Supply: 13 Billion $SHIDO Erc20 Total Supply: 13 Billion
$SHIDO Erc20 Circulating Supply: 13 Billion $SHIDO Erc20 Contract: 0x72c60bFffEF18dCa51db32b52b819A951b6Ddbed For more tokenomics, please visit Shido.io.
To buy $SHIDO, please visit Shido.io/buy-shido for complete list of DEXs and CEXs where you can buy tokens.