Shido Testnet

Shido Beta Testnet Data Network Name: Shido RPC URL: https://rpc-testnet-nodes.shidoscan.com Chain ID: 9007 Symbol: $SHIDO Block Explorer URL: https://shidoscan.com Users can easily add Shido Testnet to MetaMask. Please visit Shidoscan.com to claim free $SHIDO Testnet Tokens from our inbuilt Faucet.

Last updated